Prehistorya


Prehistorya, genel anlamda tarih öncesi olarak tanımlanmaktadır. Arkeoloji geçmişte yaşamış toplulukların ve toplumların kültürlerini, onlardan geriye kalan maddi kalıntılara dayanarak anlama, değerlendirme bilimidir. Kalıntıların açığa çıkarılması için yapılan arkeolojik kazılar ve laboratuvar ortamında malzemenin analiz süreci prehistoryanın da temel araştırma yöntemidir. Ayrıca geçmişte yaşamış toplumların araştırılması ve yorumlanması zorunlu olarak disiplinler arası çalışmayı da beraberinde getirmektedir.  

Prehistoryanın alt zaman sınırı, genel olarak ilk standart aletin bulunduğu 2,5 milyon yıl öncesinden başlar ve yazının kullanılmaya başlandığı zamana kadar olan süreci içerir. Arkeolojik terminolojide bu dönemler; alt-orta-üst Paleolitik, Çanak Çömleksiz ve Çanak Çömlekli Neolitik ve Kalkolitik Çağ olarak adlandırılır. Bu adlandırmalar farklı coğrafyalarda farklı zaman dilimlerine karşılık gelmektedir.

Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü dört farklı anabilim dalının ortak derslerini içerecek biçimde tasarlanmıştır. Bu nedenle eğitim programında; bu farklı kültürel dönemlerin kendine has özelliklerini ve çalışma yöntemlerini içermesi hedeflenmiştir. Prehistorya derslerinde de, bu çerçeve dikkate alınarak, insanlık tarihinin bu uzun kültürel sürecinin temel dinamiklerini ve araştırma prensiplerini öğrencilere aktarabilecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Ağırlıklı olarak Anadolu’nun prehistorik dönem kültürlerini tanıtmaya yönelik derslerde odaklanılmış olmakla birlikte bu kültürlerin çevre coğrafyalarla bağlantılarını değerlendirebilecek bir temel oluşturmak amacıyla Yakın Doğu, Balkanlar ve Avrupa prehistoryası da ele alınmaktadır. Arkeolojik kültürleri değerlendirmek, onların yaşadığı doğal ortamı ve çevresel değişimleri, biyolojik ve kültürel evrimlerini, buluntu topluluklarını ve onların üretim tekniklerini, sanatlarını algılamayı gerektirdiğinden bu konuları içeren zorunlu ve seçmeli derslerde önerilmiştir.